آموزش قابلیت جدید repeat (تکرار اشکال) در ایلوستریتور ۲۰۲۱